КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ
ЗА НАС  
English
 НАЧАЛО   ЗА НАС   ПРОДУКТИ   СЕРТИФИКАТИ   РЕФЕРЕНЦИИ   КОНТАКТИ 

КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е свързано с управлението на инженерингови дейности в областта на ядрената и конвенционалната енергетика:

 • Проучвателна,консултантска и инженерингова дейност и трансфер на ноу-хау в областта на ядрената, конвенционалната енергетика, включително и относно електроразпределителни мрежи високо и ниско напрежение и топлофикацията.
 • Посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина в сферата на дейности,свързани с ядрената,конвенционалната енергетика и топлофикацията.
 • Проектиране, доставка, пуско-настроечни дейности и въвеждане в експлоатация на системи за управление,контрол и диагностика на процесите в областта на ядрената, конвенционалната енергетика, включително и електроразпределителни мрежи високо и ниско напрежение и топлофикацията.
 • Изготвяне на експертизи, анализи и обосновки за надежност и безопастност в областта на ядрената енергетика, в това число и при окончателно извеждане на съоражения от експлоатация.
 • Проектиране, строителство и строително-ремонтни работи във всички области, включително и в областта на топлофикацията, изграждане на топлопреносни мрежи, доставка и монтаж на абонатни станции.
 • Търговска дейност в областта на енергетиката, преноса на енергийни източници, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.

КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е в бизнес отношения с доказани лидери в областта на ядрена енергетика като НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ, гр.Санкт Петербург, Русия; TVO NUCLEAR SERVICES OY, Ойкилото, Финландия; АЕЦ Темелин, Република Чешка и РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, България.

С АЕЦ Козлодуй ЕАД има сключени десетки договори за доставка на различно по вид оборудване - главно от страните членки на Европейския съюз, Русия и САЩ - необходимо, както за производствените нужди, така и за безопасността на централата. По значими от тях са следните:

 • Съвместно участие с руския НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ, гр.Санкт Петербург в проект за Модернизиране на системите за вибрационен контрол на главни циркулационни помпи на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй ЕАД;
 • Доставка на машина за обработка на улитката на ГЦП;
 • Изработка и доставка на машина за сухо навиване на отработили датчици КНИ;
 • Регулярни доставки на резервни части за главните циркулационни помпи;
 • Доставка на специализирано ремарке с товароподемност 200 т. за превоз на контейнери за радиоактивни отпадъци;
 • Доставка, проектиране и монтаж на два броя генератори за производство на водород 10м3/ч.
 • Доставка, проектиране и монтаж на 8бр. автоматични газоанализатори за ранно определяне на газообразни продукти на разлагане на маслото в ел. трансформатори.
 • Конструиране, изработване и въвеждане в експлоатация на нестандартна машина за обработка на "улитката" на ГЦН195М, с цел внедряване на модернизирани корпуси на изваждаеми части и графитни уплътнения на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
 • Изработка и доставка на модефицирани корпуси за изваждаеми части на главни циркулационни помпи тип ГЦН195М и съответните технологии за монтаж, щифтовка и доработка на "улитките"
 • Анализ и оценка на радиоактивните изотопи, изхвърлени в резултат на тежка авария в АЕЦ и оценка на радиологичните последствия
 • Термохидравлични анализи на спектър течове от I контур и транзиенти със загуба на режима на отвеждане на остатъчното енергоотделяне за определените от ВАБ (вероятностен анализ на безопасността) на спрян реактор оперативни състояния на блока
 • Конструиране, изработване и въвеждане в експлоатация на нестандартна машина за ремонт на шпилъчен отвор с нарушена геометрия на колектор по II-ри контур на парогенератор ПГВ 1000М на 6ЕБ

Участие в проект с Минестерството на икономиката и енергатиката за безвъзмездна помощ по проект „Анализ и оценка на радиоактивните изотопи, изхвърлени в резултат на тежка авария в АЕЦ и оценка на радиологичните последствия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономиката, базирана на знанието и иновационни дейности”, област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Процедура за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG161РО003-1.1.06:„Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

Представител е за Р.България на НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ, гр.Санкт Петербург - производител на главни циркулационни помпи за ядрени електроцентрали и на AccaGen, Мезовико, Швейцария - производител на генератори за производство на водород.

Фирма „Квант Инженеринг”ООД е оторизиран представител на фирма „FORCE TECHNOLOGY” – Дания, за територията на България. „FORCE TECHNOLOGY” е световен лидер в разработката и производството на сканиращи устройства (сканери) за ултразвуков, вихро токов, рентгенов и неразрушаващ контрол. Изполването на сканерите позволява механизация и значително ускоряване на контролните процеси в сложни условия, като например атомни и топло електроцентрали, предприятия от нефтопреработващата и химическа промишленост. По подробно бихте могли да се запознаете с продуктите на „FORCE TECHNOLOGY” на следните сайтове: www.p-scan.com и www.forcetechnology.com.

Съвместно с TVO NUCLEAR SERVICES OY, Олкилото, Финландия участва в проект за Анализ на безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, оценка в съответствие с международните изисквания, финансиран със средства от европейските фондове.

КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е член на Българската Търговско-Промишлена Палата.

Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008.